KEGLO KFT. adatkezelési tájékoztatója – meglévő és potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartás

Az alábbi tájékoztató részletesen ismerteti, hogy a KEGLO Kft-nél (a továbbiakban: Adatkezelő), hogyan biztosítjuk jelen adatkezelésünk során az Ön információs önrendelkezési jogait az Európai Unió jogi aktusaiban, különösen az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR) meghatározott elvárásoknak megfelelően.

Érintettnek minősül az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezeljük (a továbbiakban: érintett). A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Jelen adatkezelési tájékoztató a kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás céljából kezelt adatok körére terjed ki.

Az adatkezelő neve, elérhetősége, képviselője

Neve: KEGLO Kft.

Képviselője: Keglovits Ádám

E-mail: [email protected]

Székhely (levelezési cím): 1194 Budapest, Hamu u. 28.

Adatkezelésre vonatkozó információk

Az Adatkezelő a meglévő és potenciális ügyfeleivel való kapcsolattartás céljából személyes adatokat kezel. A megadott adatokat a jelen tájékoztatóban megjelölt célból és módon kezeljük.

Adatkezelés célja és kezelt adatok:

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából a kapcsolattartó (érintett) nevét, telefonszámát, e-mail címét, mint személyes adatokat kezeljük.

Jelen adatkezelés jogalapja

a)    azon természetes személy esetében, aki önállóan, saját akaratelhatározásából adja meg a személyes adatait kapcsolatfelvétel céljából: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az érintett és az Adatkezelő közötti szolgáltatási szerződés teljesítéséhez vagy annak megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

b)    azon természetes személy esetében, aki egy másik természetes vagy jogi személlyel fennálló jogviszonya keretében adja meg a személyes adatait: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelő jogos érdeke potenciális ügyfél esetén üzletfejlesztés, meglévő ügyfél esetén a szerződés teljesítése.

Adatok forrása:

A személyes adatokat az érintett vagy azon szervezet egy munkavállalója, megbízottja vagy közreműködője adja meg, amelynél az érintett is dolgozik.

Adatkezelés időtartama:

a)    Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése, úgy a személyes adatokat a jogviszony megszűnését követően az elévülési idő lejártáig, illetve amennyiben ezt megelőzően ilyen tartalmú kérelmet terjeszt elő, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

b)    Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, úgy a személyes adatokat a jogviszony megszűnését követően az elévülési idő lejártáig kezeljük.

Az adatkezelés időtartamát befolyásolja, hogy az Adatkezelő a személyes adatot más célból, más jogalapon jogosult-e a fenti határidőket meghaladóan is kezelni. Erre vonatkozóan, kérjük, kérje tájékoztatásunkat, vagy olvassa el további releváns adatkezelési tájékoztatónkat.

Az Adatkezelő által az adatkezeléssel összefüggésben igénybe vett adatfeldolgozók:

        Google – levelezés biztosítása a kapcsolattartásra kijelölt címen ([email protected])

Érintett jogai

Az Adatkezelő az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és ha az Adatkezelő az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. Az érintett jogait az Adatkezelő megnevezésénél jelölt elérhetőségeken (e-mail, székhelyre küldött postai levél) keresztül gyakorolhatja.

Az érintett jogai az adatkezelés jogalapjától függően eltérhetnek. 

A)     Valamennyi érintettet megillető, az adatkezelés jogalapjától független jogok:

 

1.)  Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk (1) bekezdés)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől – erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján – visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az érintett írásbeli kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja az általa kezelt adataikról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a címzettekről, az érintetti jogokról, hatósági panasz benyújtásának lehetőségéről.

2.)  Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Adatai helyesbítésére irányuló kérelméhez az érintett a helyesbítés alapjául szolgáló alátámasztó tényeket és bizonyítékokat köteles csatolni.

3.)  Törléshez/elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk (1) bekezdés)

Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;

b) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

c) az érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

d) az érintett személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat másnak is továbbította, abban az esetben az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatfeldolgozókat (partnereket) arról, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

4.)  Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk (1) bekezdés)

Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben.

Az adatok korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5.)  Jogorvoslathoz / panasztételhez való jog

Jogainak megsértése esetén az érintett jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: [email protected], honlap: https://naih.hu/) vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással, hogy jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

B)     Az érintettet abban az esetben megillető többletjog, ha az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítésén, vagy ilyen szerződés előkészítésén alapul

 

1.)  Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk (1)-(2) bekezdés)

Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül írásban kérheti az Adatkezelőtől az érintettre vonatkozó, az érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik szervezet vagy személy részére továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

C)     Abban az esetben, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul, az érintettet az alábbi többletjog illeti meg:

 

1.)  Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatok Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: [email protected]

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu