KEGLO KFT. adatvédelmi tájékoztatója

Az alábbi tájékoztató részletesen ismerteti, hogy a KEGLO Kft-nél (a továbbiakban: Adatkezelő), hogyan biztosítjuk jelen adatkezelésünk során az Ön információs önrendelkezési jogait a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban, különösen az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR) meghatározott elvárásoknak megfelelően.

A változásokról azon természetes személy, akinek a személyes adatait kezeljük (a továbbiakban: érintett) kellő időben tájékoztatásra kerül. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Jelen adatkezelési tájékoztató a kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás céljából kezelt adatok körére terjed ki.

Az adatkezelő neve, elérhetősége, képviselője

Neve: KEGLO Kft.

Képviselője: Keglovits Ádám

E-mail: adatkezeles@keglo.hu

Telefon: 06 30 503 5498

Székhely: 1194 Budapest, Hamu u. 28.

Adatkezelés

Az Adatkezelő a www.keglo.hu internetes felületen keresztül személyes adatok kíván gyűjteni az érintettel való kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás céljából. Az érintett hozzájárulása esetén a megadott adatokat a jelen tájékoztatóban megjelölt célból és módon kívánjuk felhasználni. A személyes adatokat jelen tájékoztatóban megjelölt céltól eltérően nem használjuk fel.

Kapcsolatfelvétel céljából az érintett nevét, telefonszámát, e-mail címét, mint személyes adatokat kezeljük.

Jelen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása.

Az adatok megadása, illetve azok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, amelyet az érintett bármikor, korlátozás nélkül visszavonhat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 7. cikk (3) bekezdés)

Annak érdekében tájékoztatja az Adatkezelő az érintettet, hogy az adatkezeléshez való hozzájáruláshoz megalapozottan és minden fontos pontot megválaszolva tudjon dönteni. Amennyiben mégis az adatkezeléssel, illetve jelen tájékoztatóval kapcsolatban kérdése merült fel kérjük a fenti elérhetőségek valamelyikén vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot.

A személyes adatokat érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, amelyet bármikor, korlátozás nélkül megtehet. Az Adatkezelő a személyes adatokat a Google, illetve a Sherpadesk szolgáltatókon keresztül tárolja.

Érintett jogai

Az Adatkezelőt az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és ha az Adatkezelő az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. Az érintett jogait a fent ismertetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdés)

Az érintett elektronikus úton írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kezeli-e még a személyes adatait, kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk (1) bekezdés)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az érintett jogosult – jelen adatkezeléssel összefüggésben – a tájékoztatási jognál felsorolt információk megismerésére.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez/elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk (1) bekezdés)

Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat másnak is továbbította, abban az esetben az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatfeldolgozókat (partnereket) arról, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk (1) bekezdés)

Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk (1)-(2) bekezdés)

Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől az érintettre vonatkozó, az érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaság részére továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt az érintettnek célszerű panaszát először az Adatkezelő-nek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek